Tapeï, histoires au coin de la rue

Avec Wu Ming-Yi, Shu Kuo-Chih, Chou Tan-Ying

Avec Wu Ming-Yi, Shu Kuo-Chih, Chou Tan-Ying
Animé par Claudine Glot