Bernard ALLANIC, Marie-Claire HUOT, Xing XU, Hua YU

Avec : Bernard ALLANIC, Marie-Claire HUOT, Xing XU, Hua YU

Avec : Bernard ALLANIC, Marie-Claire HUOT, Xing XU, Hua YU
Animé par Maëtte CHANTREL et Christian ROLLAND